Materská škola

O materskej škole

     Materská škola podporuje osobitný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 
     Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu – "Šikovné veveričky," vypracovaného podľa platného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, v ktorom sú rozpracované výkonové štandardy, obsahové štandardy a evaluačné otázky. 
     Materská škola je v školskom roku 2022/2023 jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie vo veku od dvoch do šestich rokov, umožňuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.
     Zariadenie  je umiestnené v príjemnom prostredí, mimo hlavnej cesty, v blízkosti lesa. Školský dvor je dostatočne priestranný, zatrávnený, s pieskoviskom a šmykľavkami, multifunkcným ihriskom, s  prístreškom na sedenie, vybavený preliezačkami a hojdačkami a jeho súčasťou je detské dopravné  ihrisko.

Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných  dňoch  od 7:00  hod. do 16:00 hod. 
     V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období  vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní  zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom dva mesiace vopred.

Personál materskej školy

Pedagogickí zamestnanci:
Emília Jakubová – riaditeľka MŠ
Lucia Vitkovičová – učiteľka 
Prevádzkoví zamestnanci:
Lenka Begová – kuchárka
Jana Dzidová - upratovačka

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

     Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 do Materskej školy v Hažíne nad Cirochou, sa uskutoční v mesiaci máj. Bližšie informácie k zápisu na nový školský rok budú včas zverejnené na stránke obce a na verejne prístupnom mieste. Spravidla sá zápis uskutočňuje od 1. mája do 31. mája. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, alebo deti, ktoré pokračujú v plnení povinného vzdelávania.
     Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa do zariadenia dostane zákonný zástupca najneskôr do 30. júna. Deti sa prijímajú na zákade písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 
     Podľa školského zákona je v triede 3-6 ročných detí možný najvyšší počet 21 detí. Naša Materská škola podľa rozhodnutia RÚVZ v Humennom môže prijať 16 detí. Ak je v triede zaradené dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa.
     Našu materskú školu tento rok navštevuje 11 detí ( z toho sedem vo veku 2-3 roky,  jedno 4-5 ročné a tri deti vo veku 5-6 rokov, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.)
     Od 01.11.2022 za pobyt dieťaťa v materskej škole rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s prevádzkou MŠ sumou 15 eur mesačne. Tento príspevok je schválený zriaďovateľom.
     Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie  ( rok pred nástupom do školy.)
     Ďakujeme sponzorom, ktorí nám pomáhajú zvládať prevádzku materskej školy, hlavne zriaďovateľovi Obci Hažín nad Cirochou.

Kolektív MŠ


Budova škôlky a jej história

Uprostred obce sa nachádza už len časť budovy bývalej gréckokatolíckej cirkevnej školy, ktorá bola postavená v roku 1909 a rozšírená o ďalšiu učebňu a kabinet v roku 1940. Už predtým sa tu nachádzala stará škola, ktorá schátrala a preto sa viac rokov nevyučovalo, až do postavenia novej (1909).

V roku 1977 bola vybudovaná spoločná budova novej základnej a materskej školy. Deti odišli z budovy starej školy, v ktorej sa učili ešte ich dedovia a otcovia.

Od kedy je škola v obci nieje známe. Stará gr. kat. škola bola malá a veľmi schátralá. Na škole vyučovalo niekoľko učiteľov. Známe sú iba mená učiteľov Zacháriaš a Orliek, za ktorého pre zlý stav budovy bola škola úradne zatvorená.

Na vtedajšej škole sa vyučovalo len v zimnom období. Školský rok sa začínal po prvom novebri a končil na Zelený štvrtok, preto starý ľudia hovorili, že koľko zím chodili do školy.

Obec bola bez školy asi 7 rokov. Novú školu nechceli stavať občania z dvoch príčin. Jedna časť občanov a hlavný slúžny, boli pre štátnu ľudovú školu.

Cirkevná vrchnosť a druhá časť občanov žiadala cirkevnú gréckokatolícku školu, aká bola predtým. Tieto spory trvali asi 7 rokov. Za ten čas deti nechodili do školy.

Až konečne v roku 1909 bola vybudovaná nová greckokatolícka škola s podporou biskupa Jána Valyiho.
V novovybudovanej škole sa stal prvým učiteľom Róbert Tóth. Vyučovací jazyk bol ako predtým maďarský a náboženstvo vyučovalo v jazyku staroslavianskom z modlitebných knižiek. Až po vzniku samostatného ČSR sa stala vyučovacím jazykom slovenčina. V roku 1932/ 33 bola škola rozšírená na dvojtriednu, ale pre nedostatok miesta sa vyučovalo striedavo.
Prvou učiteľkou na dvojtriednej škole bola Elena Gojdičová, blízka príbuzná biskupa P. P. Gojdiča. V roku 1940 došlo k rozšíreniu školy o ďalšiu učebňu a kabinet.

Dňa 4. júla 1941 Minister. škol. a národ. osvety v Bratislave pretvorilo tunajšiu gréckokatol. školu na gréckokat. a rímskokat. ľud. školu.
Dňa 1. sep. 1943 odišiel zo školy po 35 roč. pôsobení riaditeľ školy R. Tóth do výslužby. Na jeho miesto prichádza Ladislav Hajtář. Nariadením SNR dňa 6. sep. 1944 bola tunajšia škola poštátnená. Popri iných učiteľoch pôsobila na našej škola aj Margita Behúnová sestra kardinála Jozefa Tomku.

V roku 1955/ 56 prišiel do školy tunajší rodák ako riaditeľ školy Július Chaly s manželkou Agátou ako učiteľkou. Za ich pôsobenia sa započalo s výstavbou budovy novej Základnej a Materskej školy.

V roku 1977 bola nová škola slávnostne uvedená do prevádzky. V tejto budove sa vyučuje až do roku 2018 v ročníkoch 1 až 4 základnej školy, ktorej fungovanie bolo ukončené uznesením Obecného zastupitešstva. Dodnes v nej však funguje Materská škola a školská jedáleň. Zriaďovateľom je obec Hažín nad Cirochou.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár