Aktuality

Oznámenie stavby od Východoslovenskej distribučnej a.s.

 27.04.2021

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Košice pripravuje realizáciu doleuvedenej stavby, ktorá sa nachádza v k.ú. Kamenica nad Cirochou a k.ú. Hažín nad Cirochou.

Technický stav prvkov distribučnej sústavy NN, domových prípojok a strešníkov je zhoršený až nevyhovujúci. Nadzemné domové prípojky sú vo väčšine prípadoch prevedené holými vodičmi bez istenia na odbočení. Viaceré úseky distribučného vedenia sú prevedené vodičmi dimenzie AIFe35 resp. AIFe50 na popraskaných a naklonených podperných bodoch.

Vedenie VN v rozsahu od BR422-AQ po TS0140-0002 je v nevyhovujúcom stave. Prevažná väčšina podperných bodov je drevená. Zároveň trasa vedenia križuje oplotené záhrady a sady za rodinnými domami, kde je sťažený prístup pre servis a údržbu PDS.

Stav uvedených zariadení ohrozuje bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie v obci Kamenica nad Cirochou. Realizáciou navrhovaných riešení sa zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho stavu distribučnej siete VN a NN a zároveň zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky elektrickej energie v obci.

Distribučné transformačné stanice TS0140-0002, TS0140-0003 a TS0140-0006 majú viaceré prvky v zhoršenom technickom stave. Možnosti využitia inštalovaného výkonu sú pri TS0140-0006 limitované jej umiestnením v rámci zástavby. Po demontáži TS6, rekonštrukcii DS NN a zmene zapojenia sa dosiahne efektívnejšie využitie inštalovaného výkonu existujúcich DTS a rovnomernejšie rozdelenie zaťaženia medzi jednotlivými vývodmi NN.

Predmetná stavba zabezpečí zvýšenie skratového výkonu v mieste sťažnosti a odstráni technické nedostatky. Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 40/2021. Celá stavba sa zriadi na náklady stavebníka.

Názov stavby: Kamenica nad Cirochou - úprava VN, NN, TS2, TS3, TS6, TS17


Celé oznámenie a sprievodné podklady nájdete v priložených súboroch.

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár