Materská škola informuje

Školský rok 2020/2021 sme začali v užšom personálnom zložení ako minulý rok.

Personálne obsadenie:

Učiteľka: Emília Jakubová – poverená riadením MŠ

Vedúca školskej jedálne – Valéria Kuncová

Kuchárka – Lenka Begová

Školníčka – Marta Hrivňaková

V tomto školskom roku pokračujeme vo výchovno vzdelávacích aktivitách podľa školského vzdelávacieho programu „Šikovné veveričky“.

MŠ navštevuje 11 detí vo veku od 2-6 rokov. 6 detí sa pripravuje na vstup do základnej školy.

Aby sa deti hrali v peknom a čistom prostredí, o to sa stará zriaďovateľ Obec Hažín  nad Cirochou , za čo im patrí vďaka.

V čase letných prázdnin boli vymaľované všetky vnútorné priestory MŠ (trieda, spálňa, riaditeľna, chodby, šatňa).Kúpelňa s wc boli kompletne zrekonštruované,taktiež bola zateplená celá budova, vymenila sa strecha, okná, žľaby na odvod dažďovej vody.Budova sa obliekla do pekných nových šiat – bielej fasády.

Na začiatku šk. roka sa ukázal ako havarijný stav strop v školskej jedáli, ktorý bolo treba neodkladne odstrániť. Aj tento problém sa podaril šikovným majstrom opraviť.

Ďakujeme aj p. Antonovi Kocikovi, ktorý nám zhotovil stôl s lavičkami do altánku na školskom dvore. Dúfajme, že sa deti budú môcť hrať v pekných vynovených priestoroch MŠ ako predčasom.

Plány aktivít ako sme boli zvyknutí plniť po  minulé roky úplne nabúral COVID 19.Hneď po prvom testovaní v novembri sme boli nútení prevádzku MŠ pozastaviť.Corona narúša chod celej spoločnosti a nikto netuší, čo nás čaká v najbližších dňoch, týždňoch ba ani mesiacoch.Plány sa tvoria zo dňa na deň.Prevádzka MŠ bude pokračovať aj naďalej, ak sa o to pričiníme všetci, no hlavne rodičia detí, ktorí sa rozhodujú, kam zapísať svoje deti.

Bola by veľká škoda, keby takéto priestory nemal kto využívať.

Pozývame Vás, aby ste svoje deti zapísali na nový školský rok 2021/2022 do miestnej materskej školy.Vaše deti môžu vyrastať  v peknom vynovenom prostredí materskej školy, v čistom a zdravom protredí blízko lesa.

Nechceme, aby sa zrušila, len pre klesajúci počet detí tak, ako sa to stalo so ZŠ, ktorú ste radi navštevovali aj vy, dnešní rodičia.

Veríme, že terajšiu situáciu všetci  zvládneme a v zdraví sa stretneme pri najbližších spoločných aktivitách poriadaných obcou a MŠ ako to bolo v minulosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú prispievať k spokojnosti detí.

                                                                                                                           Emília Jakubová


Budova škôlky a jej história

Uprostred obce sa nachádza už len časť budovy bývalej gréckokatolíckej cirkevnej školy, ktorá bola postavená v roku 1909 a rozšírená o ďalšiu učebňu a kabinet v roku 1940. Už predtým sa tu nachádzala stará škola, ktorá schátrala a preto sa viac rokov nevyučovalo, až do postavenia novej (1909).

V roku 1977 bola vybudovaná spoločná budova novej základnej a materskej školy. Deti odišli z budovy starej školy, v ktorej sa učili ešte ich dedovia a otcovia.

Od kedy je škola v obci nieje známe. Stará gr. kat. škola bola malá a veľmi schátralá. Na škole vyučovalo niekoľko učiteľov. Známe sú iba mená učiteľov Zacháriaš a Orliek, za ktorého pre zlý stav budovy bola škola úradne zatvorená.

Na vtedajšej škole sa vyučovalo len v zimnom období. Školský rok sa začínal po prvom novebri a končil na Zelený štvrtok, preto starý ľudia hovorili, že koľko zím chodili do školy.

Obec bola bez školy asi 7 rokov. Novú školu nechceli stavať občania z dvoch príčin. Jedna časť občanov a hlavný slúžny, boli pre štátnu ľudovú školu.

Cirkevná vrchnosť a druhá časť občanov žiadala cirkevnú gréckokatolícku školu, aká bola predtým. Tieto spory trvali asi 7 rokov. Za ten čas deti nechodili do školy.

Až konečne v roku 1909 bola vybudovaná nová greckokatolícka škola s podporou biskupa Jána Valyiho.
V novovybudovanej škole sa stal prvým učiteľom Róbert Tóth. Vyučovací jazyk bol ako predtým maďarský a náboženstvo vyučovalo v jazyku staroslavianskom z modlitebných knižiek. Až po vzniku samostatného ČSR sa stala vyučovacím jazykom slovenčina. V roku 1932/ 33 bola škola rozšírená na dvojtriednu, ale pre nedostatok miesta sa vyučovalo striedavo.
Prvou učiteľkou na dvojtriednej škole bola Elena Gojdičová, blízka príbuzná biskupa P. P. Gojdiča. V roku 1940 došlo k rozšíreniu školy o ďalšiu učebňu a kabinet.

Dňa 4. júla 1941 Minister. škol. a národ. osvety v Bratislave pretvorilo tunajšiu gréckokatol. školu na gréckokat. a rímskokat. ľud. školu.
Dňa 1. sep. 1943 odišiel zo školy po 35 roč. pôsobení riaditeľ školy R. Tóth do výslužby. Na jeho miesto prichádza Ladislav Hajtář. Nariadením SNR dňa 6. sep. 1944 bola tunajšia škola poštátnená. Popri iných učiteľoch pôsobila na našej škola aj Margita Behúnová sestra kardinála Jozefa Tomku.

V roku 1955/ 56 prišiel do školy tunajší rodák ako riaditeľ školy Július Chaly s manželkou Agátou ako učiteľkou. Za ich pôsobenia sa započalo s výstavbou budovy novej Základnej a Materskej školy.

V roku 1977 bola nová škola slávnostne uvedená do prevádzky. V tejto budove sa vyučuje až do roku 2018 v ročníkoch 1 až 4 základnej školy, ktorej fungovanie bolo ukončené uznesením Obecného zastupitešstva. Dodnes v nej však funguje Materská škola a školská jedáleň. Zriaďovateľom je obec Hažín nad Cirochou.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár