Materská škola informuje

V školskom roku 2018/2019 pracujeme v našej MŠ podľa školského vzdelávacieho programu ŠIKOVNÉ VEVERIČKY. Našim zameraním je environmentálna výchova. V materskej škole pripravujeme deti tak, aby sa rozvíjali všestranne – teda boli šikovné po všetkých stránkach a zároveň, aby všetky deti v škôlke boli kamarátmi, aby boli ohľaduplní tak k ľuďom, ako aj k svojmu okoliu.

Naše logo  - šikovné veveričky naznačuje obratnosť, všestrannosť tak vo vedomostiach, záujmoch ako aj vo vzájomnej pomoci. Počet zapísaných detí celkom v tomto školskom roku je 16.

PERSONÁLNE OBSADENIE:

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 2 kvalifikované učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

Riaditeľka materskej školy : PaedDr. Radka Račková

Učiteľka materskej školy : Emília Jakubová

Prevádzkoví zamestnanci :

vedúca školskej jedálne : Valéria Kuncová,

školníčka : Marta Hrivňaková

kuchárka :  Lenka Begová.

    Plán podujatí MŠ v školskom roku 2018/2019

September:

 1. Branno-turistická vychádzka
 2. Zbierame, recyklujeme a pomáhame

Október:

 1. Turistická vychádzka k posedom
 2. Deň jabĺčka
 3. Zber papiera

November:

 1. Návšteva cukrárne
 2. Deň otvorených dverí Cirkevná spojená škola
 3. Úcta k starším 

December:

 1. Stretnutie s Mikulášom
 2. Záchranca Vianoc – divadelné predstavenie v Humennom
 3. Vianočný darček

Január:

 1. Stavanie snehuliakov – Snehuliacka škôlka
 2. Guľovačka

Február:

 1. Karneval

Marec:

 1. Medzinárodný deň žien
 2. Výstava kníh 
 3. Svetový deň vody

Apríl:

 1. Branno - turistická vychádzka
 2. Fotenie detí MŠ
 3. Návšteva bábkového divadla v Košiciach

Máj:

 1. Opekačka
 2. Deň matiek

Jún:

 1. MDD
 2. Deň rodiny
 3. Deň otcov
 4. Školský výlet
 5. Rozlúčka s predškolakmi

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...

To je dôvodom prečo sa aj po materiálnej stránke snažíme o skvalitnenie podmienok. V uplynulom školskom roku sme zakúpili nový nábytok do šatne (skrinky a lavičky). Zo strany obecného úradu sme získali finančnú pomoc pri zakúpení nových matracov na postieľky detí, chladničky s mrazákom do školskej jedálne.

Plánovaná je rekonštrukcia detského ihriska a budovy MŠ (zateplenie budovy ,výmena okien , výmena novej strechy , výmena sanitného zariadenia...).

Veríme, že sa nám v našich zámeroch bude dariť a že naša práca bude k spokojnosti detí i rodičov.

                                                                                   

PaedDr. Radka Račková

riaditeľka MŠ


Budova škôlky a jej história

Uprostred obce sa nachádza už len časť budovy bývalej gréckokatolíckej cirkevnej školy, ktorá bola postavená v roku 1909 a rozšírená o ďalšiu učebňu a kabinet v roku 1940. Už predtým sa tu nachádzala stará škola, ktorá schátrala a preto sa viac rokov nevyučovalo, až do postavenia novej (1909).

V roku 1977 bola vybudovaná spoločná budova novej základnej a materskej školy. Deti odišli z budovy starej školy, v ktorej sa učili ešte ich dedovia a otcovia.

Od kedy je škola v obci nieje známe. Stará gr. kat. škola bola malá a veľmi schátralá. Na škole vyučovalo niekoľko učiteľov. Známe sú iba mená učiteľov Zacháriaš a Orliek, za ktorého pre zlý stav budovy bola škola úradne zatvorená.

Na vtedajšej škole sa vyučovalo len v zimnom období. Školský rok sa začínal po prvom novebri a končil na Zelený štvrtok, preto starý ľudia hovorili, že koľko zím chodili do školy.

Obec bola bez školy asi 7 rokov. Novú školu nechceli stavať občania z dvoch príčin. Jedna časť občanov a hlavný slúžny, boli pre štátnu ľudovú školu.

Cirkevná vrchnosť a druhá časť občanov žiadala cirkevnú gréckokatolícku školu, aká bola predtým. Tieto spory trvali asi 7 rokov. Za ten čas deti nechodili do školy.

Až konečne v roku 1909 bola vybudovaná nová greckokatolícka škola s podporou biskupa Jána Valyiho.
V novovybudovanej škole sa stal prvým učiteľom Róbert Tóth. Vyučovací jazyk bol ako predtým maďarský a náboženstvo vyučovalo v jazyku staroslavianskom z modlitebných knižiek. Až po vzniku samostatného ČSR sa stala vyučovacím jazykom slovenčina. V roku 1932/ 33 bola škola rozšírená na dvojtriednu, ale pre nedostatok miesta sa vyučovalo striedavo.
Prvou učiteľkou na dvojtriednej škole bola Elena Gojdičová, blízka príbuzná biskupa P. P. Gojdiča. V roku 1940 došlo k rozšíreniu školy o ďalšiu učebňu a kabinet.

Dňa 4. júla 1941 Minister. škol. a národ. osvety v Bratislave pretvorilo tunajšiu gréckokatol. školu na gréckokat. a rímskokat. ľud. školu.
Dňa 1. sep. 1943 odišiel zo školy po 35 roč. pôsobení riaditeľ školy R. Tóth do výslužby. Na jeho miesto prichádza Ladislav Hajtář. Nariadením SNR dňa 6. sep. 1944 bola tunajšia škola poštátnená. Popri iných učiteľoch pôsobila na našej škola aj Margita Behúnová sestra kardinála Jozefa Tomku.

V roku 1955/ 56 prišiel do školy tunajší rodák ako riaditeľ školy Július Chaly s manželkou Agátou ako učiteľkou. Za ich pôsobenia sa započalo s výstavbou budovy novej Základnej a Materskej školy.

V roku 1977 bola nová škola slávnostne uvedená do prevádzky. V tejto budove sa vyučuje až do roku 2018 v ročníkoch 1 až 4 základnej školy, ktorej fungovanie bolo ukončené uznesením Obecného zastupitešstva. Dodnes v nej však funguje Materská škola a školská jedáleň. Zriaďovateľom je obec Hažín nad Cirochou.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár